Informační systémy pro veřejné zakázky v rámci eGovernmentu měst a obcí České republiky

Information systems for public contracts in the context of eGovernment towns and villages of the Czech Republic

 

Abstrakt

Města a obce jsou významným participantem na veřejných prostředcích. Efektivní správa veřejných zakázek může výrazně snížit finanční náklady na soutěžené projekty. Tento článek se zabývá analýzou procesu zadávání veřejných zakázek měst a obcí i jejich následného vyhledávání případnými dodavateli z hlediska informačních systémů. Propracované informační systémy mohou zvýšit informovanost o každé zakázce a tím i zlepšit konkurenci s ohledem na soutěženou cenu zakázky. V článku se zkoumá přístup měst a městských části s více než 30 tisíc obyvatel i jejich technologická podpora ze strany státu.

Klíčová slova

Veřejné zakázky, výběrové řízení, soutěž, výběr dodavatele, věštník veřejných zakázek

Abstract

Towns are important participants in public finances. Effective management of Public contracts can significantly reduce the financial costs of competing projects. This article analyzes the procurement process of municipalities, and their subsequent search for potential suppliers in terms of information systems. Sophisticated information systems can raise awareness of each contract and thus enhance competition with respect to the price of competing orders. The article examines the approach of towns with over 30,000 inhabitants and their technological support from the state.

Key Words

Public procurement tender, competition, contractor selection, Public Procurement Journal

1.   Úvod

V současné době probíhá celosvětově elektronizace veřejné správy. I státy střední Evropy, mezi které patří také Česko a Slovensko, převádějí určité agendy veřejné správy do elektronické podoby. Zásadní agendou, která ovlivňuje rozpočty samospráv včetně státního rozpočtu, jsou českou legislativou nazývané „soutěže“ – tedy výběrová řízení na veřejné zakázky. Efektivní výběr dodavatele může zadavateli ušetřit finanční prostředky. Stejně tak transparentní přístup k procesu výběru vítěze určité soutěže na veřejnou zakázku zmenšuje prostor pro korupci.

Informační systém o veřejných zakázkách (dále jen Informační systém) je ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (Předpis č. 137/2006 Sb., 2006), a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb.,  o koncesních smlouvách a koncesním řízení, informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) funkce  v následujících oblastech:

Věstník veřejných zakázek zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných zakázkách, koncesním zákoně a jejichž realizace je upravena v Nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 a v prováděcích předpisech k uvedeným zákonům. Tímto nařízením se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a zrušuje se jím dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005. Věstník veřejných zakázek je dostupný na www.vestnikverejnychzakazek.cz. (Informační systém o veřejných zakázkách v ČR, b.r.)

Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí portálu nazvaného Informační systém o veřejných zakázkách (IS VZ) a dostupný na www.isvz.cz. (Informační systém o veřejných zakázkách v ČR, b.r.)

Systémy certifikovaných dodavatelů (SCD) umožňují zapsaným dodavatelům nahradit certifikátem, vydaným akreditovanou osobou, prokázání splnění kvalifikace, případně její části, v daném oboru činnosti. Základní úprava systému certifikovaných dodavatelů je uvedena v ustanovení § 133 (Vyhláška č. 133/2012 Sb.,o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, 2012) a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Seznam SCD je součástí portálu nazvaného Informační systém o veřejných zakázkách. (Informační systém o veřejných zakázkách v ČR, b.r.)

Součástí IS VZ jsou také statistiky veřejných zakázek, jejichž prostřednictvím je veřejnost informována o objemu veřejných zakázek a dalších datech, která se k veřejným zakázkám vztahují.  Statistické výstupy o veřejných zakázkách jsou podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, součástí Informačního systému o veřejných zakázkách. Statistiky jsou veřejnosti přístupné prostřednictvím statistického modulu, který obsahuje přednastavené sestavy s možnosti další úpravy pomocí změny vstupních parametrů. (Informační systém o veřejných zakázkách v ČR, b.r.)

Mezi další oblasti, které zajišťuje MMR patří klasifikace a číselníky, rejstřík koncesních smluv, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv a metodická podpora zadávání veřejných zakázek. (Informační systém o veřejných zakázkách v ČR, b.r.)

V souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byly zpracovány metodiky zadávání (veřejných) zakázek. Metodiky se zaměřují na výklad ucelených institutů a postupů zadávání veřejných zakázek, zejména z praktického hlediska. Cílem materiálu je překlenout mezeru mezi legislativním textem a praktickým uplatněním ustanovení zákona v souvislostech, s vazbou na související právní předpisy, judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důležité dokumenty jsou k dispozici také v rámci Aktualit nebo v rámci záložky Stanovisek, v obou případech dostupných na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích. Na Portálu lze najít důležité aktualizované dokumenty, vyjadřující se k podstatným změnám, vyplývajícím z novely zákona o veřejných zakázkách  č. 55/2012 Sb. (Metodické pokyny, b.r.)

Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.  NEN umožní provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy eGovernmentu v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů. (Národní elektronický nástroj, b.r.)

Kromě nástroje NEN existuje ještě množství komerčních elektronických správců veřejných zakázek, které jsou často navázány na různé ekonomické informační systémy zadavatelů, které by měly splňovat nároky certifikace (Seznam certifikovaných nástrojů, b.r.). Proces komunikace mezi zadavateli veřejných zakázek a dodavateli zachycuje následující schéma.

Schéma zadávání veřejných zakázek v ČR

Obrázek 1: Schéma procesu zadání veřejné zakázky a výběru dodavatele v ČR (vlastní zpracování)

Nejdůležitější jsou významné zakázky, které by měly být vloženy též do Věstníku veřejných zakázek, zpravidla by se tak mělo jednat o zakázky s předpokládanou hodnotou bez DPH přes dva miliony korun u dodávek a služeb nebo nad 6 milionů korun u stavebních prací. Dodavatelé mohou významné veřejné zakázky vyhledávat například přes Informační systém o veřejných zakázkách nebo lze využít též různá komerční elektronická tržiště, které mohou navíc obsahovat také veřejné zakázky malého rozsahu. (Finanční limity pro veřejné zakázky, b.r.)

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bylo spuštěno celkem 5  e-tržišť. Centrum veřejných zakázek České pošty a VortalGOV již ukončilo svoji činnost. V současné době tak stále funguje Český trh, a. s., systém Gemin společnosti Syntaxit, s.r.o. vyvinutý společností QCM s.r.o. a sdružení společností Tender systems s.r.o., ample.cz s.r.o. a Seznam.cz, a.s. nazvané Tendermarket. Hlavním záměrem nové úpravy elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. (Elektronická tržiště veřejné správy, b.r.)

2.   Materiál a metody

Cílem tohoto článku by mělo být zhodnocení využívání informačních systémů veřejné správy samosprávními celky měst, obcí a městských částí s více než 30 tisíci obyvateli.

Pro zjištění současného stavu bylo zkoumáno 35 českých měst a 24 městských částí, které měli k 1. lednu 2015 více než 30 tisíc obyvatel (Počty obyvatel v obcích, 2015). Pro následné zkoumání byly vyřazeny městské části, které nemají vlastní identifikační číslo.

U každé zkoumané samosprávy došlo ke zjištění oficiálních webových stránek. Na nich bylo zjištěno, zda jsou veřejné zakázky snadno přímo zpřístupněné z úvodní stránky webu (tzv. „HP – homepage“) pod odpovídajícím označením. Na základě empirického zkoumání došlo k určení, jaký elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek daná samosprávná jednotka využívá. Pro jasnou identifikaci samosprávné jednotky bylo také doplněno identifikační číslo (IČ) a evidenční číslo profilu ve Věstníku veřejných zakázek.

Proběhlo také zkoumání základních údajů o použitých systémech elektronických správců veřejných zakázek. Na základě zjištěných dat proběhla kvantitativní analýza vyhodnocující základní charakteristiky českého veřejného sektoru – konkrétně nejvýznamnějších českých samosprávných jednotek měst, obcí a městských částí.

3.   Výsledky

3.1. Česká města s více než 30 tisíci obyvatel

Následující tabulka zobrazuje zkoumané údaje v českých městech s více než 30 tisíci obyvatel.

Město Obyvatel Web HP ESVZ Ev. Č.
Praha 1117063 praha.eu Ne Egordion 64581 60050151
Brno 377305 brno.cz Ano E-zakazky 44992785 60050368
Ostrava 293312 ostrava.cz Ano Vlastní 845451 60050245
Plzeň 158383 plzen.eu Ano Tenderarena 75370 222229
Liberec 99147 liberec.cz Ano E-zak 262978 60050884
Olomouc 98590 olomouc.eu Ano Egordion 299308 348207
Ústí nad Labem 92484 usti-nad-labem.cz Ano E-zak 81531 512989
České Budějovice 91459 c-budejovice.cz Ano Tenderarena 244732 60050634
Hradec Králové 90627 hradeckralove.org Ne ICZ Veza 268810 487743
Pardubice 85914 pardubice.eu Ano Vlastní 274046 60051637
Havířov 76381 havirov-city.cz Ne X-EN 297488 60052297
Zlín 74863 zlin.eu Ano Egordion 283924 60051056
Kladno 66445 mestokladno.cz Ne E-zakazky 234516 60052295
Most 66411 mesto-most.cz Ano Tenderarena 266094 229101
Opava 57843 opava-city.cz Ano E-zak 300535 239856
Frýdek-Místek 56714 frydekmistek.cz Ano Softender 296643 214696
Karviná 56216 karvina.cz Ne Softender 297534 215418
Děčín 49541 mmdecin.cz Ano E-zak 261238 60053826
Jihlava 49305 jihlava.cz Ano E-zakazky 286010 233207
Teplice 49223 teplice.cz Ano ProfilZadavatele 266621 60051989
Chomutov 47416 chomutov-mesto.cz Ano E-zak 261891 528584
Karlovy Vary 45814 mmkv.cz Ano Softender 223901 347735
Prostějov 44370 prostejov.eu Ano ppeSystem 288659 60050608
Jablonec nad Nisou 44365 mestojablonec.cz Ano E-zakazky 829838 210358
Přerov 44167 prerov.eu Ano Softender 301825 60066485
Mladá Boleslav 38494 mb-net.cz Ano Softender 238295 60062281
Česká Lípa 36734 mucl.cz Ano Softender 260428 60051284
Třebíč 36505 trebic.cz Ano E-zak 290629 60053092
Třinec 35805 trinecko.cz Ano E-zak 297313 60057218
Tábor 34301 taborcz.eu Ne E-zakazky 253014 210229
Znojmo 33412 znojmocity.cz Ano E-zakazky 293881 215901
Příbram 32712 pribram.eu Ano E-zakazky 243132 60061295
Trutnov 30767 trutnov.cz Ano E-zak 278360 61061678
Orlová 30733 mesto-orlova.cz Ano X-EN 297577 60051034

Tabulka 1: Systémy pro veřejné zakázky měst s více než 30 tisíci obyvateli

3.2. Městské části s více než 30 tisíci obyvatel

Následující tabulka zobrazuje zkoumané údaje v městských částech měst s více než 30 tisíci obyvatel českých měst.

M. část Obyvatel Web HP ESVZ Ev. Č.
Praha 4 116173 praha4.cz Ne Publix 63584 60052266
Ostrava-Jih 104659 ovajih.ostrava.cz Ano Vlastní 60050460
Praha 10 97946 praha10.cz Ne Tenderarena 63941 60060313
Praha 8 94943 praha8.cz Ano Publix 63797 211094
Liberec (nečleněné město) 90796 60050884
Praha 6 89770 praha6.cz Ano E-zakazky 63703 364524
Brno-střed 83274 brno-stred.cz Ano E-zak 60053503
Praha 5 71539 praha5.cz Ne E-zak 63631 361699
Praha 11 71356 praha11.cz Ano Tenderarena 231126 517355
Poruba 66009 poruba.ostrava.cz Ano Vlastní 60056154
Praha 3 62947 praha3.cz Ne E-zakazky 63517 215061
Praha 13 52292 praha13.cz Ano Softender 241687 60051040
Praha 12 51066 praha12.cz Ano Softender 231151 60058293
Opava (nečleněná část města) 50647 239856
Plzeň 1 48729 umo1.plzen.eu Ano Egordion 222229 
Praha 9 46300 praha9.cz Ne E-zakazky 63894 223226
Plzeň 3 45331 umo3.plzen.eu Ano Tenderarena 222229
Brno-sever 43269 sever.brno.cz Uverejnovani 219087
Praha 14 39892 praha14.cz Ne E-zak 231312 525444
Praha 2 39827 praha2.cz Ano E-zakazky 63461 60053220
Moravská Ostrava a Přívoz 37514 moap.ostrava.cz Ano Vlastní 60059150
Praha 7 37092 praha7.cz Ano StavebniOnline 63754 227918
Ústí nad Labem-město 35107 mesto-ul.cz Ano ProfilZadavatele 220422 
Plzeň 2 -Slovany 32775 umo2.plzen.eu Ano Egordion 222229 

Tabulka 2: Systémy pro veřejné zakázky městských části s více než 30 tisíci obyvateli

Ve výše uvedené tabulce jsou městské části, které byly z následné kvantitativní analýzy vyloučeny na základě stanovené metodiky, označeny kurzívou.

Na základě zjištěných údajů, je patrné, že se v českých městech a obcích používá pouze několik systémů pro elektronickou správu veřejných zakázek.

3.3. Informační systémy pro správu veřejných zakázek

Následující tabulka zachycuje základní údaje o elektronických systémech pro správu veřejných zakázek používaných samosprávnými městskými celky s více než 30 tisíc obyvatel.

IS pro VZ Web Výrobce Uživatelů
E-zakazky e-zakazky.cz Otidea a. s. 11
E-zak ezak.cz QCM s.r.o. 10
Softender softender.cz B2B CENTRUM a.s. 8
Tenderarena tenderarena.cz Tender systems s.r.o. 5
Egordion egordion.cz Tender systems s.r.o. 3
Publix publix.cz CVS Development s.r.o. 2
X-EN vhodne-uverejneni.cz QCM s.r.o. 2
ICZ Veza i.cz ICZ a. s. 1
ProfilZadavatele profilzadavatele.cz LEKTOR INTERMEDIA, s.r.o. 1
StavebniOnline StavebniOnline RTS, a.s 1
ppeSystem ppe.cz PPE.CZ s.r.o. 1

Tabulka 3: Informační systémy pro správu veřejných zakázek používané v ČR

 

V následujícím grafu je také vyhodnocení zkoumání, kdy bylo zjišťováno, zda se na oficiální úvodní stránce webové stránky samosprávné jednotky vyskytuje viditelný odkaz na přehled veřejných zakázek dané samosprávné jednotky.

HP

Obrázek 2: Odkazuje se na úvodní webové stránce samosprávné jednotky přehledně do seznamu veřejných zakázek?

 

4.   Diskuse

Z výsledků vyplývá několik zajímavých zjištění. Všechna zkoumaná města, obce a městské části využívají komerční nástroje pro správu veřejných zakázek. Nejvíce se prosazují systémy od společností Otidea a.s., QCM s.r.o., B2B Centrum a.s. a Tender systems s.r.o. Města Ostrava a Pardubice si nechala od soukromé společnosti vytvořit vlastní certifikované nástroje pro správu veřejných zakázek. Nikdo ze zkoumaných měst a obcí nepoužívá Národní elektronický nástroj, který lze používat bezplatně. Na stránkách Národního elektronického nástroje je uvedeno pouze 21 platných profilů subjektů, které tento nástroj používají. Jedinou obcí, která používá NEN, jsou Tlustice. Vývoj elektronických nástrojů pro veřejnou správu by mohla do budoucna zajištovat kromě současných IT organizací státu například také Národní agentura pro komunikační a informační technologie, n. p. (NAKIP), který bude pravděpodobně brzy založen (Vláda odložila schválení státního podniku pro IT sítě na příští týden, b.r.). Podporu vývoje a zavádění SW pro města, obce a městské části by mohl poskytnout také vznikající spolek měst a obcí Otevřená města (Otevřená města, b.r.). Dle odhadů návštěvnosti společnosti Alexa Internet, Inc. je také zajímavé, že návštěvnost oficiálního webového portálu Ministerstva pro místní rozvoj nazývaném Informační systém o veřejných zakázkách je výrazně nižší než komerčních vyhledávačů veřejných zakázek jako je například epoptavka.cz, kde musí dodavatelé za přístup ke kontaktům i platit. Opět to může být způsobeno tím, že web isvz.cz je nedostatečně propagován, není uživatelsky přívětivý a podobně. Technickou nedodělávkou na isvz.cz je například to, že přístup na daný web je funkční pouze po zadání adresy www.isvz.cz – verze webu bez zadání „www.“ funkční není. Obdobně technologicky zastaralým se jeví také web VestnikVerejnychZakazek.cz. Navíc Ministerstvo pro místní rozvoj požaduje v rámci tohoto webu určité poplatky od zadavatelů za službu, která je ze zákona povinná.

Při výzkumu bylo dále zjištěno, že stále podstatná část obcí, měst a městských částí – konkrétně 23 % neodkazuje na své hlavní webové stránce viditelně na své veřejné zakázky, při tom zájemci z řad lokálních dodavatelů mohou často nabídnout nižší cenu.

5.   Závěr

Česká republika se snaží převést množství agend do elektronické podoby. Oblastí veřejných zakázek se zabývá hned několik informačních systémů Ministerstva pro místní rozvoj. S ohledem na transparentnost je pozitivní, že významné veřejné zakázky musí být zveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek. Za pozitivní lze považovat i další vyvíjené systémy. Například Národní elektronický nástroj může v budoucnu výrazně ušetřit náklady mnoha měst, obcí a jiných subjektů veřejné správy. Nástroj NEN je v provozu od srpna 2015 a má zatím pouze 21 uživatelů. Na základě tohoto výzkumu nelze posoudit, zda nízký počet uživatelů je způsoben tím, že není uživatelsky přívětivý, kompatibilní s ekonomickými informačními systémy veřejných subjektů, nedostatečné informovanosti o NEN nebo z jiného důvodu. V České republice je přes 6 tisíc měst, obcí a městských částí. To je významná klientská základna. Stát by mohl umožnit snížení nákladů vlastním vývojem nebo hromadnou koupí licence použitelných nástrojů, které nyní musí každá obec soutěžit a platit zvlášť, pokud by stát poskytoval plnohodnotné služby městům a obcím zdarma, nebo alespoň za nižší cenu, než je cena tržní. Navíc by mohlo jít o kompatibilnější, udržitelnější systémy, kde by se stát nemusel vzdávat svého know-how a měl by lépe pod kontrolou bezpečnost dat i celého systému.

6.   Literatura

Elektronická tržiště veřejné správy. b.r.. Portál o veřejných zakázkách a koncesích [online]. [cit. 2016-01-06]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy

Finanční limity pro veřejné zakázky. b.r.. Portál o veřejných zakázkách a koncesích [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/getmedia/8263b4ff-1bc2-42c5-b799-212810a5a07b/Priloha-1_Tabulka-2-Financni-limity.pdf

Informační systém o veřejných zakázkách v ČR. b.r.. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Verejne-investovani/Verejne-zakazky-a-PPP/Informacni-system-o-verejnych-zakazkach-v-CR

Metodické pokyny. b.r.. Portál o veřejných zakázkách a koncesích [online]. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicke-pokyny

Národní elektronický nástroj [online]. b.r.. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: https://nen.nipez.cz/

Otevřená města [online]. b.r.. [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://www.otevrenamesta.cz/

Počty obyvatel v obcích [online]. 2015. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 1.1.2015 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx

Předpis č. 137/2006 Sb.: Zákon o veřejných zakázkách. 2006. In: . Česko: Sbírka zákonů, ročník 2006.

Seznam certifikovaných nástrojů. b.r.. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-certifikovanych-nastroju

Vláda odložila schválení státního podniku pro IT sítě na příští týden. b.r.. Lupa.cz [online]. 14. 12. 2015 [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/vlada-odlozila-vytvoreni-narodniho-podniku-pro-statni-site-na-pristi-tyden/

Vyhláška č. 133/2012 Sb.,o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. 2012. In: . Česko: Sbírka zákonů ČR, ročník 2012, 50/2012.

Autorem je

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.